Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Terugbelverzoek

"*" geeft vereiste velden aan

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgestelde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten door Uitzendbureau Action, voor zover deze betrekking hebben op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Uitzendbureau Action schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. Uitzendbureau Action: Het uitzendbureau, statutair gevestigd te Werkendam.
b. Uitzendkracht: ieder persoon die door de tussenkomst van Uitzendbureau Action aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die door tussenkomst van Uitzendbureau Action onder (b) bedoelde uitzendkrachten inleent.
d. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Uitzendbureau Action op grond waarvan de onder (b) bedoelde uitzendkracht aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 3. Offertes

Alle door Uitzendbureau Action uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend (en kunnen daarom door Uitzendbureau Action nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Selectie

Bij de selectie van kandidaten neemt Uitzendbureau Action de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van werkzaamheden te verzekeren of de uitzendkracht aan de verwachtingen voldoet. Uitzendbureau Action aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij plaatsing de uitzendkracht niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 5. Arbeidstijd; overwerk

1. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht.
2. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor Uitzendbureau Action in verband met het in de CAO voor uitzendkrachten bepaalde over het door de uitzendkracht verrichte overwerk, worden door Uitzendbureau Action aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Uitzendbureau Action draagt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan de opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgevers dragen rechtens ook ten opzichte van onder hun toezicht werkzame uitzendkrachten de aansprakelijkheid van een werkgever.
2. De opdrachtgever zal zich tegenover de uitzendkracht gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig de verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Uitzendbureau Action voor eventuele aanspraken van de uitzendkracht ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, door handelen of nalaten van de uitzendkracht tijdens de ter beschikking stelling toegebracht.
3. Uitzendbureau Action acht zich evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de uitzendkrachten zijn aangegaan of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan ten aanzien van de opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, ten aanzien van derden in dienst van de opdrachtgever, of ten aanzien van welke andere derde dan ook.

Artikel 7. Facturen

1. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, worden de facturen van Uitzendbureau Action berekend aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes en zijn de werkbriefjes na ondertekening door de opdrachtgever voor hem bindend.
2. De opdrachtgever is daarom gehouden erop toe te zien dat de werkbriefjes tijdig worden ingevuld, dat op de werkbriefjes de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald, en dat het werkbriefje bij inzending is voorzien van handtekening en (indien een firmastempel bestaat) firmastempel van de opdrachtgever.
3. Bij verschil tussen een bij Uitzendbureau Action ingeleverd werkbriefje en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Uitzendbureau Action ingeleverde werkbriefje voor het berekenen van de factuur, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
4. Indien opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Uitzendbureau Action gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.

Artikel 8. Betaling

1. De opdrachtgever is gehouden elke door Uitzendbureau Action ingediende factuur binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en Uitzendbureau Action schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan Uitzendbureau Action zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Uitzendbureau Action tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Uitzendkrachten zijn niet bevoegd namens Uitzendbureau Action betalingen in ontvangst te nemen.
3. Indien een factuur van Uitzendbureau Action niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
4. Het afschrift van de door Uitzendbureau Action verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.
5. De opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Uitzendbureau Action te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn eventuele rechten ter zake verwerkt.
6. Alle kosten van inning ( waar onder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend ) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen, zodra door Uitzendbureau Action rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 9. Wederuitzending

Het is de opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgezonden uitzendmedewerker zelf ter beschikking te stellen aan derden, tenzij anders overeengekomen met Uitzendbureau Action.                                                                                        Het is tevens de opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgezonden uitzendkracht zelf in dienst te nemen zonder schriftelijke toestemming van Uitzendbureau Action.
Dit voorgaande gezien de kosten van verwerving , selectie en ongedaan maken van de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en Uitzendbureau Action.

Artikel 10. Duur en beƫindiging van de opdracht

Ten aanzien van de duur en de eventuele beƫindiging van een opdracht, gedurende welke Uitzendbureau Action een uitzendkracht aan de opdrachtgever ter beschikking stelt en de uitzendkracht voor deze werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:
1. De opdracht geldt voor een bepaalde vastgestelde tijd indien dat bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of vastgesteld.
2. Is er voor de duur van de opdracht geen bepaalde tijd vastgesteld, dan kan de opdrachtgever deze overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van twee werkdagen en door dit ook te melden aan Uitzendbureau Action voor 10.00 uur in de morgen en deze opzegging ook aan de uitzendkracht mede te delen.

Artikel 11. Wijzigingen

1. De uur beloning, zoals deze door Uitzendbureau Action bij aanvang van de ter beschikking stelling is vastgesteld, geschiedt overeenkomstig de functie omschrijving welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat deze functie omschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Uitzendbureau Action de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functie omschrijving indien dit tot een hogere uur beloning leidt.
2. Wanneer gedurende een opdracht een functie in die zin wijzigt dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, zal de aanvankelijk vastgestelde uur beloning ongewijzigd blijven.
3. Indien tijdens de duur van de opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger wordt als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen, dan wel het werkgeversaandeel in premies en andere sociale lasten worden verhoogd, zal de nieuwe beloning resp. zullen de nieuwe lasten met ingang van het tijdstip van die verhoging door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
4. In de maand januari van ieder jaar zullen de afgesproken uurprijzen voor de ter beschikking gestelde uitzendkrachten volgens de landelijke indexeringen aangepast worden.

Artikel 12. Tenslotte

1. Uitzendbureau Action is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Uitzendbureau Action door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Uitzendbureau Action geldt, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.
2. Op verzoek van de opdrachtgever zal Uitzendbureau Action hem kosteloos een exemplaar van de toepasselijke cao voor uitzendkrachten toezenden. Indien enig onderwerp niet of niet volledig in deze algemene voorwaarden is geregeld, zullen opdrachtgever en Uitzendbureau Action ter bepaling van hetgeen tussen hen ter zake heeft te gelden aansluiting zoeken bij de bepalingen van de voormelde cao indien en voor zover deze bepalingen voor overeenkomstige toepassing in aanmerking komen.

Uitzendbureau Action zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande inspannen om opdrachtgevers naar beste vermogen van dienst te zijn.